www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
   - A   + A 

Executive Program on Program on Quality Management by Dr. Kano
โปรแกรมด้านการบริหารด้านคุณภาพโดย Dr. Noriaki KANO

# บรรยายและอภิปรายโดย Dr. Noriaki KANO ศาสตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน Total Quality Management (TQM) ระดับโลก
# โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อ CEOs และผู้บริหารจากบริษัทที่กำลังมีการส่งเสริมในด้าน (TQM) นำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม
# เยี่ยมชมบริษัทที่ได้รับรางวัล Deming Prizes ในฐานะตัวอย่างที่ดีเลิศและสามารถปฏิบัติได้จริงด้านการประยุกต์ใช้ TQM 


ประโยชน์ของโปรแกรมดังกล่าว
1) เนื้อหาการอบรมใหม่ ซึ่งช่วยสนับสนุนความต้องการของผู้เข้าอบรมได้ตรงประเด็นมากที่สุด
2) เป็นการอบรมระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าอบรมจากหลายๆ ประเทศ ก่อให้เกิดเครือข่ายให้กับผู้เข้าอบรม           
3) เป็นโครงการที่ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้าน Total Quality Management (TQM) ของประเทศญี่ปุ่นและระดับโลก        Dr. Noriaki KANO เจ้าของทฤษฎี The House of TQM
4) จัดอบรมโดย HIDA ซึ่งเป็นสถาบันการอบรมที่เปิดมากว่า 55 ปีและมีชื่อเสียงการจัดอบรมอย่างมีคุณภาพและมืออาชีพ 
    ซึ่งเป็นที่รู้จักใน 43 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย


ระยะเวลา  : 16 - 26 พฤษภาคม 2560 (11 วันรวมวันเดินทางถึงและเดินทางกลับ)
สถานที่     : ศูนย์ฝึกอบรมของ HIDA สาขาโตเกียว (TKC)
วันที่ปิดรับสมัคร    :  วันที่ 31 มีนาคม 2560 

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : 489,500 เยน (รวมภาษีแล้ว)**
** ราคานี้รวมค่าเข้าร่วมโปรแกรม 400,000 เยน, ค่าที่พักและอาหาร 89,500 เยน (10 คืน รวมอาหาร 3 มื้อต่อวัน),  ค่าเข้าร่วมสัมมนา, ค่าประกันอุบัติเหตุ. (ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้)

 


www.abk-aots.org
หน้าแรก ติดต่อเรา
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
ชั้น 13 อาคาร ไอทีเอฟ สีลมพาเลซ เลขที่ 160/179-182 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
LINE ID : 66899946882 Facebook : ABK&AOTS Alumni Association (Thailand)
Tel : 022385235_6, 089-9946882 Fax: 026340265
Email : alumni@abk-aots.org, abkaotsthailand@gmail.com