วัตถุประสงค์หลัก
 
  1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิก
  2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
  3. ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ระหว่างสมาชิก
  4. ส่งเสริมการศึกษาและการกุศลรวมทั้งงานสาธารณประโยชน์
  5. ร่วมมือกับสถาบันอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน
  6. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาคมต่างๆ ในต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน