ประวัติ และความเป็นมา
 
 
        สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในกลุ่มสมาชิกว่า “สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย” ก่อตั้งโดยมีเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ก่อตั้ง และ อ. โกอิจิ โฮซูมิ (Professor Goichi HOZUMI)  ให้เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก Asia Bunka Kaikan [ABK] (แปลว่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย) และศิษย์เก่าที่จบการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านเทคนิคและบริหารภายใต้โครงการของ The Association for Overseas Technical Scholarship [AOTS] ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)  และสมาคมศิษย์เก่าฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมไม่แสวงหากำไรโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ


ทั้งนี้ สมาคมฯ จะรับสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติจบการศึกษาจาก ABK หรือจบการฝึกอบรมจาก AOTS


ปี พ.ศ. 2509 ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนและผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมาประเทศไทยแล้วมากกว่าพันคน


ปี พ.ศ. 2519 ชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมลงมติให้ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อการจดทะเบียนว่า "สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย"


วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า "สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันและแอสโซซิเอชันฟอร์โอเวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)"


วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อสมาคมฯ ใหม่ และนำเสนออนุญาตต่อสันติบาลเป็น "สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)" และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)" ซึ่งสมาคมฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ได้เพื่อถูกต้องตามที่กองตำรวจสันติบาลแนะนำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย


          ปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2562 สมาคมฯ จะมีอายุการก่อตั้งครบรอบ 53 ปีนับจากการก่อตั้งขึ้นเป็นชมรมศิษย์เก่าฯ ในปี พ.ศ. 2509 สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดงาน ABK Night เพื่อระดมทุนสร้างตึกเรียนใหม่สำหรับ ABK College ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, การระดมเงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์สึนามิโดยบริจาคเงินทีได้รับการบริจาคแก่สมาชิกของสมาคมฯ ถึงท่านกงสุลใหญ่ แห่งสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, การจัดงาน Business Matching สำหรับผู้ประกอบการไทยและต่างชาติผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า AOTS-HIDA เป็นต้น