ประวัติ และความเป็นมา
 

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในกลุ่มสมาชิกว่า “สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย” ก่อตั้งโดยมีเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ก่อตั้ง และ อ. โกอิจิ โฮซูมิ (Professor Goichi HOZUMI)  ให้เป็นศูนย์กลางของศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจาก Asia Bunka Kaikan [ABK] (แปลว่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย) และศิษย์เก่าที่จบการฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่นทั้งด้านเทคนิคและบริหารภายใต้โครงการของ The Association for Overseas Technical Scholarship [AOTS] ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS)  และสมาคมศิษย์เก่าฯ แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมไม่แสวงหากำไรโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกในกิจกรรมต่าง ๆ


ทั้งนี้ สมาคมฯ จะรับสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติจบการศึกษาจาก ABK หรือจบการฝึกอบรมจาก AOTS


ปี พ.ศ. 2509 ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้น ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนและผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมาประเทศไทยแล้วมากกว่าพันคน


ปี พ.ศ. 2519 ชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมลงมติให้ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อการจดทะเบียนว่า "สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย"


วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า "สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันและแอสโซซิเอชันฟอร์โอเวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)"


วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อสมาคมฯ ใหม่ และนำเสนออนุญาตต่อสันติบาลเป็น "สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)" และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)" ซึ่งสมาคมฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ได้เพื่อถูกต้องตามที่กองตำรวจสันติบาลแนะนำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย


          ปัจจุบัน ณ ปี พ.ศ. 2564 สมาคมฯ จะมีอายุการก่อตั้งครบรอบ 55 ปีนับจากการก่อตั้งขึ้นเป็นชมรมศิษย์เก่าฯ ในปี พ.ศ. 2509 สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดงาน ABK Night เพื่อระดมทุนสร้างตึกเรียนใหม่สำหรับ ABK College ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, การระดมเงินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากเหตุการณ์สึนามิโดยบริจาคเงินทีได้รับการบริจาคแก่สมาชิกของสมาคมฯ ถึงท่านกงสุลใหญ่ แห่งสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, การจัดงาน Business Matching สำหรับผู้ประกอบการไทยและต่างชาติผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า ABK & AOTS เป็นต้น

 

 
Vision
ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)  is  the organization that helps promoting capability development of Thai people,
Thai organizations and CLMV neighbors by being the center of ABK and AOTS alumni in Thailand and strong relationship with AOTS Japan.

Strategy
1.Leading Thai and regional organizations to co-create international and regional programs to meet customers’ need.
2.Strengthening Thailand and Japan relationship to be   regional leader.
3.Strengthening Thailand’s ABK&AOTS Alumni members’ relationship and Asia AOTS Alumni Associations’ relationship.
4.Powering society with our knowhow and exclusive  channels.
5.ABK&AOTS office can proceed the projects independently under committee’s guidelines, resolutions and compliances.
 


  Association’s Activities for strengthen relationship   between Japan and Thai
Membership Activity
      1.  Provide Technical and Management Training to members.
      2.  Exchange staff for working program in their affiliated company in Japan and Thailand.
      3.  Coordinate in internship program between Japanese interns and Thai Host companies. 
      4.  Co-host of Professor Hozumi 120th Anniversary Celebration.
AOTS and ABK Activity
      1.  Recruit participants for subsidized training courses both in Japan  and webinar.
      2.  Coordinate in Study tour of Thai organizations to Japan.
      3.  Promote Language and Cultural study in Japan among our members, organizations and academic networks.     
Organizational Activity
      1.  Be partner with Japanese organization such as AOTS, JETRO.
      2.  Co-host or host conference for industrials such as Department of Industrial Promotion.     
      3.  Support in Business Matching between Japanese and Thai companies.
      4.  Support Industries by seeking opportunities via Alumni network.
Academic Activity
      1.  Support the new subject of training program from AOTS Japan to cope with Digitalization industrial for the new era.
      2.  Create and introduce new programs to meet members’ need.
FOSAAS Activity
      1.   Be a HUB to support FOSAAS members.
      2.   Study tour program for exchange culture and learning program among  Alumni Society.
      3.   New normal to set up the webinar to coordinate program with the FOSSAASmembers.
      4.   Expert Exchange Training program which is required expert in the field from the Instructors among FOSAAS members.