ทุนอบรม / สัมมนา ณ ประเทศญี่ปุ่น 


  📣 The Program on Program & Project Management (PPTP)

เป้าหมายของหลักสูตรนี้
1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีและหลักสูตรขั้นพื้นฐานในการวางแผนโครงการ
2. ทำความคุ้นเคยกับ "วิธีการจัดการโครงการแบบ Agile" ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของการจัดการโครงการที่เหมาะกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมสูง และนวัตกรรมขององค์กรแบบขั้นตอนที่ไม่มีแบบจำลองหรือต้นแบบ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะนิยาม สิ่งที่ต้องทำตั้งแต่ต้น
3. เรียนรู้แนวคิดของการจัดการโปรแกรมในระดับขั้นสูงซึ่งกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ นวัตกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ และความยั่งยืนในการแข่งขันระดับโลก
4. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการโครงการและผู้จัดการโครงการในเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและสังคมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ กรรมการ,ผู้จัดการอาวุโส ,หัวหน้าโครงการ ,ผู้จัดการที่รับผิดชอบในตำแหน่งวางแผนหรือบริหารโครงการ ,ผู้จัดการและพนักงาน ในองค์กรหรือหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

📌 ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 1 – 13 มีนาคม 2566 ( 13 วัน )
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู เซนเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น  บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ  

🏷 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 255,714 เยน
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 64,421.51 บาท (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **
📍 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/7sqBd
ปิดรับสมัครวันที่ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 26 มกราคม 2566
**********************************************************

  📣 The Program for JAPANESE Corporate Management ( PJCM )
-Learning from Ethos of Japanese Corporate Management-


หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงลักษณะการบริหารการจัดการในแบบแผนขององค์กรญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จ เช่น การบริหารการจัดการนโยบายที่มีมายาวนาน , การฝึก GEMBA , 5S , การถ่ายทอดหลักปรัชญาของการบริหารการจัดการ และวิธีที่จะทำให้เข้าถึงคุณค่าของพนักงาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการพัฒนาด้านทรัพยากรและความสามารถของตนเองเพื่อเรียนรู้ “การบริหารการจัดการแบบผสมผสาน” ที่ได้รวมระหว่างการบริหารการจัดการแบบญี่ปุ่นกับการบริหารการจัดการในแบบของผู้เข้าร่วมอบรมเอง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้เรียนรู้ถึงแนวทางและเทคนิคเพื่อขยายธุรกิจสู่การร่วมมือกับบริษัทของญี่ปุ่นอีกด้วย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการและผู้จัดการระดับอาวุโสที่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนด้านการบริหารการจัดการ ทั้งในอุตสาหกรรมโรงงานและภาคบริการ
การบรรยายและการเข้าชมทั้งหมด จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษ

📌 ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ( 16 วัน )
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู ( KKC ) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
🏷 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 284,418 เยน
คิดเป็นเงินไทยประมาณ 72,928.33 บาท (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว)
** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **
📍 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/gf8lm
📌ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 22 ธันวาคม 2565

**********************************************************

  📣 The program on Information and Communication Technology
Utilization to Overcome DX-related Strategic Management Challenges


การใช้ ICT ในบริษัทญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ยังรวมไปถึงโลจิสติกส์ ที่มีการเชื่อม ICT ระหว่างอุตสหากรรมการผลิตและโลจิสติกส์ด้วย การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะเรียนรู้และและเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงสถานการณ์ปัจจุบันของการใช้ ICT ในการบริหารงานองค์กร เช่น การผลิต การตลาด การเงิน และแม้กระทั่ง R&D

หลักสูตรนี้ได้รับเกียรติบรรยายโดย Dr. Ushio Sumita Project Professor, Graduate School of Business Administration, Keio University, Professor Emeritus, University of Tsukuba ผู้เชี่ยวชาญ ICT ระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ,ผู้บริหาร,ผู้จัดการระดับอาวุโส หรือผู้จัดการระดับกลาง ที่มีความเกี่ยวข้องและนำ ICT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการทำงานในองค์กร
การบรรยายภาษาอังกฤษ

📌 ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 – 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรม โตเกียว เคนชู ประเทศญี่ปุ่น
🏷 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 241,142 เยน คิดเป็นเงินบาท 61,708.12 บาท (หลักหักเงินสนับสนุนแล้ว)
คำนวนตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น *

📍 ปิดรับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2565 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 26 มกราคม 2566
ลิงค์ดาวน์โหลดใบสมัคร https://shorturl.asia/2OIVq

**********************************************************
 

  📣Training Program on Organizational Revitalization(TPOR)
พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพื่อฟื้นฟูองค์กร


เพื่อทำความเข้าใจทัศนคติของผู้นำที่ส่งเสริมการฟื้นฟูองค์กร
เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กร
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างของบริษัทญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในการเจาะแนวคิดการจัดการและดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นำของตนเองในการฟื้นฟูองค์กรของตนเองและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และพัฒนาแผนปฏิบัติการเฉพาะเมื่อกลับมา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการระดับกลางถึงระดับสูงของบริษัท
📌 ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 (10 วัน) บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู ( KKC ) เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

🏷 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 243,944 เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 62,751.85 บาท (หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว ** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **
📍 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/x2zQd
ปิดรับสมัครวันที่ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 12 มกราคม 2566

**********************************************************

  📣The Program on Family Business Management for Thailand

เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจครอบครัวของญี่ปุ่นในแง่ของวิธีการจัดการ
เพื่อทำความเข้าใจว่าธุรกิจครอบครัวที่มีมายาวนานของญี่ปุ่นดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และถ่ายทอดทักษะอย่างไร
เพื่อให้เข้าใจโครงสร้าง ระบบ และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการในธุรกิจครอบครัวของญี่ปุ่น
เพื่อพิจารณาวิธีการพัฒนาธุรกิจครอบครัวในบริษัทของตนเองในระยะยาวและส่งต่อไปยังรุ่นต่อไปและกำหนดแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ก่อตั้ง ผู้สืบทอด เจ้าของธุรกิจครอบครัวไทย *อาจรับผู้ที่ไม่ใช่ญาติทางสายเลือดกับผู้ก่อตั้งหรืออาจรับผู้บริหาร อายุ 20 ปีขึ้นไป

📌 ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 7 - 16 มีนาคม 2566 (10 วัน) บรรยายเป็นภาษาไทย
สถานที่ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม คันไซ เคนชู KKC เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

🏷 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 248,393 เยน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 63,638.44 บาท หลังหักเงินสนับสนุนแล้ว ** คิดเป็นเงินบาท คำนวณตามค่าเงิน ณ ช่วงเวลานั้น **
📍 รับสมัครเพียง 20 ท่านเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://shorturl.asia/OUZhT
ปิดรับสมัครวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ได้รับทุนในวันที่ 26 มกราคม 2566

**********************************************************