สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)
หรือเป็นที่รู้จักเรียกว่า สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS แห่งประเทศไทย  


ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 โดยการรวมตัวกันของนักเรียนเก่าที่จบจาก ศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย (Asia Bunka Kaikan: ABK)
และผู้ที่เคยเข้าอบรมโครงการของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งปัจจุบันคือ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อ ของศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศไทย
รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่น
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

          


ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านที่จบจาก ABK และ AOTS  สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ  เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายศิษย์เก่ากับบรรดาศิษย์เก่า ABK และ AOTS ใน 43 ประเทศ ทั่วโลก

สำหรับสมาชิกตลอดชีพบุคคลธรรมดา ค่าสมัครสมาชิก
1,070 บาท (ราคานี้รวม VAT 7%) คลิก !! Download 
สำหรับสมาชิกองค์กร ค่าสมัครสมาชิก 2,140 บาทต่อปี (ราคานี้รวม VAT 7%)  พร้อมรับข่าวสารและทุนฝึกอบรมเฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิก !! Download 
 

ติดตามข่าวสารสมาคมฯ เพิ่มเติมได้ที่

Facebook : Abk Aots Thailand  Click
Facebook Page : ABK&AOTS THAILAND  Click
Facebook Page : Japanese E-Learning เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์  Click 
“สวอท. มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่มวลสมาชิก”
โปรแกรมอบรมออนไลน์


 🔥🔥  FREE Webinar 🔥🔥 

หลักสูตร The Program on Energy - Conservation at Production Sites  (THPI)
-Energy Saving &  Cost Reduction-

 
  การปรับปรุงแก้ไขด้านผลิตภาพ , ด้านการบริหารระบบ , ด้านอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคเฉพาะเพื่อการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตยานยนต์ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานผลิตของบริษัท และหลังจากจบหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถกำหนดแผนการดำเนินการและนำความรู้ไปปรับใช้ในบริษัทของตนเองได้
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ  ผู้จัดการ , วิศวกรบริษัทด้านรถยนต์ , เครื่องจักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรไฟฟ้า (อุตสาหกรรม 3 ประเภท) หรือบริษัทที่เป็นผู้จัดสรรสินค้าให้แก่อุตสาหกรรม 3 ประเภทนี้ , ผู้ที่ทำงานอยู่ในสังกัดหรือรับผิดชอบสายงานการผลิตซึ่งกำลังผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมดังที่กล่าวข้างต้น
 
ได้รับเกียรติบรรยายโดย
Mr. Nobuhisa Nakata  Consultant, Uda Environmental Management Research Institute
การบรรยายภาษาไทย   ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex”  
 
 
ในวันพุธที่  10  กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.
 
ลิงค์ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/14isSpKw7VjWy-tpbKMJxnamIxVQj6fov/view?usp=sharing
 
เปิดรับสมัครถึงวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 
 
สนใจติดต่อ  คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224 
Email:   oda@abk-aots.org  LINE ID: abkaotsthailand


 


The Leadership for the Post COVID-19 Era
~ Lessons from the best practices in Japan ~

 
 
📌 แนวคิดพื้นฐานของการเป็นผู้นำและผู้ตามในองค์กร
📌 รูปแบบในอุดมคติขององค์กรและรูปแบบความเป็นผู้นำที่จำเป็นภายใต้ DX และ Covid-19 Pandemic
📌 เรียนรู้จากผู้นำญี่ปุ่นและอดีตผู้เข้าร่วม AOTS Management Training Leadership Course
 
ได้รับเกียรติบรรยายโดย
Mr. Atsutoshi Oshima  Professor, Miyagi University
 
การบรรยายภาษาอังกฤษ  ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex”  
ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 14.00 – 17.00 น.
 
ลิงค์ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/18XhiGafvoq6TOJK1W0M8p1rgc0SYCpqI/view?usp=sharing
 
เปิดรับสมัครถึงวันอังคารที่  2  กุมภาพันธ์  2564 
 
สนใจติดต่อ  คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224 
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID: abkaotsthailand

หลักสูตร  Japanese Corporate Management  (PJCM)
Spirit of Japanese Management


 
📌 เพื่อทำความเข้าใจจิตวิญญาณของการบริหารแบบญี่ปุ่น
📌 เพื่อทำความเข้าใจจิตวิญญาณของ Monodukuri ของญี่ปุ่น
📌 เพื่อทำความเข้าใจการสืบทอดธุรกิจในญี่ปุ่น

 
ได้รับเกียรติบรรยายโดย
Dr. Tadao Kagono,   Professor Emeritus, Kobe University
Dr. Shinichi Ishii,   Professor, Osaka City University
Dr. Hidekazu Sone,   Associate Professor, Shizuoka University of Art and Culture
 
การบรรยายภาษาอังกฤษ  ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex”  
ระยะเวลาจัดสัมมนา  2  วัน :  
วันอังคารที่   9  กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 15.00  – 17.00 น.
วันอังคารที่   16  กุมภาพันธ์ 2564    เวลา 15.00  – 17.00 น.
 
ค่าสัมมนา  2,800 บาท  (ไม่รวม VAT 7%)
ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาครบทั้ง 2 วัน  จะได้รับประกาศนียบัตร จาก AOTS JAPAN
 
เปิดรับสมัครถึงวันอังคารที่  19  มกราคม 2564
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่รูปภาพด้านซ้าย 

 
สนใจติดต่อ  คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224 
Email: oda@abk-aots.org    LINE ID: abkaotsthailandหลักสูตร TRAINING SEMINAR FOR BEHAVIOR CHANGE (SHOP)
~Improvement of Teamwork and Leadership Skills~

 
หลักสูตรนี้เกี่ยวกับ การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำ
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมรู้จักบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กร แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมขององค์กรและเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำในองค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร
1) เข้าใจ 5 หลักการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อื่น:
1.การเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่น 2. การใส่ใจพฤติกรรมของผู้อื่น 3. การรับฟังผู้อื่นด้วยความใส่ใจ 4. การติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอนและติดตามผลงานของคนในองค์กร 5. เทคนิคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และประสบการณ์จริงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับหลักการ
2) พัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองโดยการแสดงตามบทบาทสมมติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจ
ได้รับเกียรติบรรยายโดย Mr. Noriyuki Murata - President, Research Institute for International Management Chu-San-Ren, Inc.

การบรรยายภาษาอังกฤษ
สัมมนานี้ดำเนินการผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex”
ระยะเวลาจัดสัมมนา 3 วัน : วันที่ 25 - 27 มกราคม 2564
เวลา 14.00 – 17.00 น.

ค่าสัมมนา 1,800 บาท
ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาครบทั้ง 3 วัน จะได้รับประกาศนียบัตร จาก AOTS JAPAN

เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 (ที่สมาคมศิษย์เก่าฯ)
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่รูปภาพด้านซ้าย

สนใจติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าฯ
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224 ภาณิศา
Email: oda@abk-aots.org LINE ID: abkaotsthailand🔥🔥 FREE Webinar 🔥🔥
หลักสูตร Emerging Trend of DX (Digital Transformation) in Global Management

 

📌 แนวคิด IoT, Big Data Analytical , AI, Digital Tech
📌 Digital Transformation มาปรับใช้กับองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการอาวุโส หัวหน้างาน ที่มีความสนใจที่จะขยายการใช้เทคโนโลยีในองค์กร
🎤โดย Mr.Ushio Sumita Professor Emeritus, University of Tsukuba บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

สัมมนาผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex ”
ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น.

รับสมัครถึงวันที่ 21 มกราคม 2564
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่ลิงค์    https://drive.google.com/.../1T99FrjK1n1J2HH3GUCG.../view...  

สนใจติดต่อ คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224
Email: alumni@abk-aots.org
LINE ID: abkaotsthailand 


🔥🔥 FREE Webinar 🔥🔥
หลักสูตร  Introduction to QC Story

 
 
📌 หลักการเพิ่มการบริหารคุณภาพด้วย QC Problem Solving Method
📌 กระบวนการและขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา ด้วยการบริหารคุณภาพ QC
📌 ออกแบบ การแก้ไขปัญหาคุณภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 
🎤โดย  Mr. Yukihiro Ando , TQM Consultant
Trustee and an Academician: The International Academy for Quality (IAQ) - QC Instructor for JUSE.
Lead examiner of Deming Prize committee.
Honorary Adviser of QC Circle Saitama Section.
 
สัมมนาผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex”  บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ในวันพฤหัสบดีที่  18  กุมภาพันธ์  2564    เวลา 14.00  – 17.00 น.
 
รับสมัครถึงวันที่  29  มกราคม 2564  
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่ลิ้งค์  https://drive.google.com/file/d/1akwdVJOdFJxgeB36GWYFfPkV_qdRCud7/view?usp=sharing
 
 
สนใจติดต่อ คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID: abkaotsthailand


🔥🔥 FREE Webinar 🔥🔥
หลักสูตร  Introduction of TQM

 
 
📌 เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ “คุณภาพ” ให้เป็นความสามารถในการแข่งขัน
📌 การเพิ่มคุณภาพของสินค้าจาก Must-be Quality ให้เป็น Attractive Quality ผ่านกระบวนการ Kano Model ที่เป็นที่นิยมทั่วโลก
📌 เรียนรู้จาก Case Study เพื่อสร้าง Attractive Quality ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 
🎤โดย  Dr. Noriaki Kano ,Professor Emeritus, Tokyo University of Science
Honorary Chairperson, Asian Network for Quality (ANQ)
Chairperson,  Selection Committee for Deming Prize for Individuals
 
สัมมนาผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ “Cisco Webex ”  บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
ในวันอังคารที่  16  กุมภาพันธ์  2564    เวลา 14.00  – 17.00 น.
 
รับสมัครถึงวันที่  29  มกราคม 2564  
ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่ลิ้งค์  https://drive.google.com/file/d/1Byf-AK7l7aCOXq_Z6BXGAnIgd66reJxX/view?usp=sharing
 
 
สนใจติดต่อ คุณภาณิศา
โทร. 0 2238-5235 - 6 , 061-7744224
Email: alumni@abk-aots.org    LINE ID: abkaotsthailand


รับแปลงาน เอกสารทุกชนิด

      รับรองเอกสารการแปลทุกฉบับ
 

ไทย  ญี่ปุ่น   อังกฤษ

ติตต่อสอบถาม ที่สมาคมฯสวอท.
เบอร์โทร 02-238-5235-6
มือถือ  089-994-6882